Usługi prawne

Pax Mediacje Centrum Pomocy Prawnej WroclawJako zespół wykwalifikowanych specjalistów świadczymy naszym Klientom pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa – w tym zwłaszcza cywilnego, gospodarczego, finansowego i podatków. Nie obce nam są sprawy gospodarcze jak zakładanie, obsługa czy też przekształcanie spółek. Pomagamy także w konstrukcji umów cywilnoprawnych o różnej tematyce, tak aby najpełniej zabezpieczyć interes naszych Klientów. W szczególności pomagamy przy obsłudze inwestycji budowlanych – dbając, aby każdy inwestor, deweloper czy też wykonawca był pewny, iż świadczone przez niego usługi odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem i w jego najlepszym interesie.

 

W kręgu naszych zainteresowań znajduje się również wspieranie osób fizycznych w sprawach ich życia codziennego – rozwodów, podziałów majątku, spraw spadkowych. Zagadnienia te nie muszą już stanowić problemu. Wystarczy nasza pomoc, a pokażemy Państwu, jak przez te skomplikowane sprawy przejść bezboleśnie i z poszanowaniem Państwa interesów.

1) sprawy rodzinne

a) rozwody – gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa pomożemy sporządzić zarówno pozew rozwodowy jak i odpowiedź na pozew złożony przez współmałżonka. Rozstrzygniemy czy warto jest walczyć o rozwód z winy drugiego małżonka, o jakie alimenty, jak kształtować ma się władza rodzicielska oraz kontakty z dziećmi. Rozwody to wiele problemów, które możemy rozwiązać, a prawidłowo przeprowadzony rozwód wpływać może na dalsze potencjalne sprawy w przyszłości związane z byłymi małżonkami.

 

b) podział majątku małżonków po rozwodzie – często Sądy w trakcie procesu rozwodowego odmawiają podziału majątku, gdyż jest to sprawa czasochłonna. Wielu byłych już małżonków nie ma zatem jeszcze podzielonego majątku, co niejednokrotnie przysparza szeregu problemów. Nasi prawnicy zajmują się dokładnie takimi sprawami, niezależnie od tego czy w grę wchodzi podział wspólnego domu czy też może rozliczenie nakładów, które każde z małżonków przez lata czyniło. Wiele osób nie wie nawet, że jeżeli czyniło nakłady ze swojego majątku osobistego (tego, który nigdy nie wszedł do majątku wspólnego z drugim małżonkiem), to po ustaniu małżeństwa ma prawo domagać się odpowiedniego rozliczenia z byłym już małżonkiem, który ze środków tych korzystał. Podział majątku niejednokrotnie wymaga sporego nakładu pracy, ale warto te kwestie rozwiązać – chociażby pod kątem niejednokrotnie zaciąganych wspólnie kredytów, względem których pojawia się po rozwodzie problem z rozstrzygnięciem, kto kredyt ten ma spłacać.

 

c) sprawy alimentacyjne – o alimentach na wspólne dzieci Sąd ma obowiązek orzec w wyroku rozwodowym. Jednak po latach często albo potrzeby dzieci się zwiększają (co uzasadnia wystąpienie z pozwem o podwyższenie alimentów), albo możliwości zobowiązanego do alimentów się zmniejszają (co uzasadnia pozew o obniżenie alimentów). Wreszcie nasi prawnicy zajmują się także sprawami o całkowite uchylenie obowiązków alimentacyjnych, aby nie trzeba było już ich płacić. Z drugiej strony zajmujemy się też sprawami związanymi z alimentami na rzecz byłych małżonków – zarówno pod kątem podwyższenia tych alimentów jak i ich całkowitego uchylenia, nawet jak zostały one orzeczone w wyroku rozwodowym.

 

 

2) sprawy spadkowe

chodzi o wszelkie zagadnienia związane ze spadkiem, jak zwłaszcza stwierdzenie nabycia spadku (określenie kto dziedziczy po zmarłym) czy też dział spadku, a zatem podział pomiędzy spadkobierców tego wszystkiego co pozostawił po sobie zmarły. Niezwykle istotnym jest kwestia dochodzenia zachowku lub bronienia się przed koniecznością jego zapłacenia, stąd wiele osób potrzebuje pomocy właśnie w tej materii.

 

 

3) sprawy rzeczowe

– prowadzimy sprawy związane zarówno ze zniesieniem współwłasności nieruchomości (gdy np. współwłaściciele kłócą się pomiędzy sobą, kto ma w nieruchomości mieszkać, jak nią dalej zarządzać itp.), jak i pomagamy Klientom w przeprowadzeniu bezpiecznych transakcji związanych z kupnem nieruchomości. Prawnicy zweryfikują umowę pod kątem zabezpieczenia Klienta, czy dokonuje on zakupu/sprzedaży na odpowiednich dla niego warunkach,

 

– Nasi prawnicy przygotowują także wszelkie umowy związane z oddaniem nieruchomości w najem czy też w dzierżawę. Pomagają również rozliczyć Klientom nakłady, jakie czynili na dzierżawioną/wynajmowaną nieruchomość, gdyż często wydzierżawiający/wynajmujący odmawia odpowiedniego zwrotu.

a) sprawy handlowe związane z obsługą prawną spółek. Chodzi tutaj o spółki wskazane bezpośrednio w kodeksie spółek handlowych: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, jak o sprawy spółki cywilnej, która uregulowana jest w kodeksie cywilnym. Nasi prawnicy zajmą się:

– tworzeniem spółek, w tym przygotowywaniem umów spółki (aktów założycielskich) tak, aby zabezpieczyć odpowiednio interesy Klienta,

– rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– dokonywaniem zmian w umowach spółek w zależności od potrzeb Klientów, w tym rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– przekształcaniem spółek (łączenie, podział, zmiana formy prawnej spółki),

– likwidacją spółek i przeprowadzeniem całej związanej z tym procedury.

 

Pomagamy też w ocenie ryzyka, jakie niesie za sobą każda spółka, dostosowując jej rodzaj i umowę pod planowaną przez Spółkę działalność gospodarczą.

 

b) prawo upadłościowe  – oceniamy zarówno czy spółka jest już w sytuacji, kiedy powinna skierować wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu, jak i wskazujemy jak przed takim wnioskiem (zgłoszonym przez wierzyciela spółki) się bronić.  Nasz Dział Prawny wspomagany jest w tym zakresie przez doradców podatkowych oraz doktorów prawa nauk finansowych, co zapewnia kompleksową obsługę na tym polu. Z kolei wierzycielom przygotowujemy dokumenty związane ze zgłoszeniem ich wierzytelności do sądu upadłościowego. Spółkom/przedsiębiorcom pomagamy też w zakresie przeprowadzenia odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego. Niewypłacalność dłużnika nie musi bowiem prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne.

 

c) prawo budowlane – Nasi prawnicy zajmują się obsługą prawną inwestycji budowlanych od samego początku – pomagają znaleźć zarówno atrakcyjne rozwiązania podatkowe, jak i prowadzą i ustalają warunki z bankiem związane z pozyskaniem źródeł finansowania inwestycji. Przygotowują dokumentację konieczną do zawarcia umów deweloperskich z potencjalnymi nabywcami lokali, w tym pomagają w przygotowaniu prospektu informacyjnego stanowiącego konieczny załącznik do każdej umowy deweloperskiej, a którego przygotowanie obciąża dewelopera. Pomagają także w zawieraniu odpowiednich umów budowlanych z wykonawcami robót, z inspektorem nadzoru, z projektantem. Czuwają nad prawidłowościami związanymi z nadzorem budowlanym.

 

d) prawo autorskie, własność intelektualna – analizujemy i tworzymy odpowiednie umowy związane z przeniesieniem praw autorskich czy też udzielaniem licencji.

 

e) umowy cywilnoprawne – Nasi prawnicy przygotują odpowiednie umowy regulujące stosunki pomiędzy podmiotami prawa cywilnego. Poczynając od zwykłej umowy pożyczki poprzez dalsze umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, współpracy, dostawy czy też inne umowy nienazwane. Ocenimy co tak naprawdę ma stanowić przedmiot umowy i dopasujemy pod to adekwatnie jej postanowienia. Wszystko co wymaga uregulowania pomiędzy stronami warto jest zawrzeć w odpowiedniej umowie, która skonkretyzuje prawa i obowiązku stron. Prawnicy też doradzą w zabezpieczeniach realizacji umowy np.: przygotują deklaracje wekslowe, weksle, projekty oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Nasze usługi znajdują także zastosowanie, kiedy pojawią się problemy w interpretacji podpisanej już umowy bądź w jej realizacji. Przygotowujemy bowiem odpowiednie aneksy do umów w zależności od potrzeb Klientów i pomagamy w negocjacji dogodnych warunków umownych.

Nasi prawnicy pomagają w sporządzeniu zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a następnie prowadzą sprawę przed organami ścigania. Jeżeli organy ściągania odmówią prowadzenia sprawy prawnicy nie tylko sporządzają odpowiednie zażalenia do sądu ale oceniają szanse powodzenia tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia, który to akt oskarżenia samodzielnie pokrzywdzony wnosi do sądu działając jako oskarżyciel.

 

Warto zwrócić też uwagę na sprawy przedsiębiorców, których dobre imię zostaje naruszone poprzez działania osób trzecich, w tym wpisy na portalach społecznościowych. Dla wielu przedsiębiorców dobre imię i renoma to podstawa działania, zaś podawanie publicznie informacji nieprawdziwych może także stanowić odpowiednie przestępstwo (pomówienie/zniewaga), którego skutki popełnienia dla przedsiębiorcy są szczególnie dotkliwe. Grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku grozi temu, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną, lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Z kolei do znieważenia może dojść w obecności osoby znieważanej lub pod jej nieobecność, lecz publicznie i w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła. Za znieważenie grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności. W sprawach tych wnosi się prywatne akty oskarżenia, które to sporządzane są przez naszych prawników.

 

Nasi prawnicy nie pozostawią również bez pomocy osoby, które zorientowały się, że w jakiś sposób naruszyły prawo, często nieświadomie, lub będąc w sytuacji bez wyjścia. Wielokrotnie zdarza się, że stawia się zarzuty osobie jedynie na podstawie fałszywych pomówień lub nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Takich przypadków można wskazać wiele. Co chwilę słyszy się wszak o nich w masmediach.

Pax Mediacje

PAX Mediacje Centrum Pomocy Prawnej sp. z o.o.

ul. Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław
T: 516 786 411
E: biuro@paxmediacje.pl